Hur göra skogen stormtålig

Det är först och främst vid gallring och avverkning som skogsägaren kan påverka skogens tålighet mot stormar. Trädfördelningen har också betydelse där blandskog gör skogen mer vindtålig och där granskog på tallmark gör skogen mer känslig för både vind och skadedjur. Trädfördelningen bestäms vid plantering och vid röjning. Gallringar och avverkningar bör ske under vinterhalvåret inte minst för att undvika betesskador och spridning av rotröta.

Ca 90% av avverkningen i Sverige sker idag med försäljningsformen skog på rot vilket betyder att det är köparen/industrin som ansvarar och utför gallringen/avverkningen. Köparen är i regel pressad av att avverka så effektivt som möjligt, d v s få ut så stora volymer på så kort tid som möjligt, jämt fördelat över året. Det stämmer sällan överens med hur man får en stormtålig skog. Som skogsägare är det därför viktigt att ställa följande krav, vilka bör skrivas in i säljavtalet, ladda ner vårt avtal på www.eSkog.se.

Dessa regler gäller:

  1. Gallringar bör INTE utföras i bestånd där trädens medelhöjd är högre än 20m
  2. Använd så små maskiner som möjligt, det ger smalare stickspår vilket är positivt
  3. Avstånden mellan stickspåren bör inte vara mindre än 20 m, ju längre avstånd ju bättre
  4. Gallringsstyrkan, d v s hur stor procentdel som gallras ut, får inte vara för hög, ca 30% (inkl stickspår) vid första gallringen och ca 20% vid övriga gallringar. Det är bättre att göra fler klena gallringar än färre och grövre.
  5. Ha orörda kantzoner på ca 10m mot öppna ytor där vinden oftast kommer ifrån, syd, sydväst?