eskog_skogsglanta-

Verktyg för hantering av digital skogsbruksplan hos eSkog

I eSkog jobbar alla olika verktyg ihop.

Justering av åtgärder, slutavverkning med mera påverkar till exempel både kassaflödesanalysen och gallringsmallarna för de olika avdelningarna och dessa uppdateras automatiskt utifrån de ändringar du gör.

Detta gör eSkog till en unik tjänst för dig som håller på med skogsbruk. När allt samverkar blir det enkelt att förutsäga vad det förväntade resultatet blir av en utförd åtgärd.

Våra verktyg baserar sig på faktiska data om just din skog snarare än generella uppskattningar. Du får en större trygghet i mera exakta prognoser för tillväxt och avkastning, utan oväntade överraskningar.

Verktyg för hantering av digital skogsbruksplan hos eSkog

I eSkog jobbar alla olika verktyg ihop.

Justering av åtgärder, slutavverkning med mera påverkar till exempel både kassaflödesanalysen och gallringsmallarna för de olika avdelningarna och dessa uppdateras automatiskt utifrån de ändringar du gör.

Detta gör eSkog till en unik tjänst för dig som håller på med skogsbruk. När allt samverkar blir det enkelt att förutsäga vad det förväntade resultatet blir av en utförd åtgärd.

Våra verktyg baserar sig på faktiska data om just din skog snarare än generella uppskattningar. Du får en större trygghet i mera exakta prognoser för tillväxt och avkastning, utan oväntade överraskningar.

Prova eSkog helt gratis i en månad! Vi digitaliserar din plan och du får full tillgång till tjänsten i 30 dagar. Ingen bindningstid, inget krångel.

Hantering av din digitala skogsbruksplan

Skogsbruksplanen utgör grunden till din hantering av ditt skogliga innehav. Att enkelt kunna hålla den ständigt uppdaterad och justerad utifrån omständigheter, faktisk tillväxt och uttag, ger dig noggrannare analyser och prognoser, som i sin tur kan ligga till grund för ekonomiska beslut – oavsett om det handlar om att få bästa låneräntan hos banken eller när det är som mest gynnsamt att utföra en slutavverkning.  

Webbtjänst och app

Merparten av hanteringen av din skogsbruksplan hos eSkog sker i en webbtjänst, där du loggar in för att få en fullständig överblick över ditt innehav. Här kan du göra all den hantering som är nödvändig för att sköta din skog på bästa möjliga sätt.  

Med eSkogs fältapp på mobilen eller plattan, kan du dessutom enkelt ta med dig din digitala plan i fickan när du inspekterar din skog på plats. Här kan du se kartor och avdelningsgränser, orientera dig på fastigheten, samt lägga in markeringar, spår och ytor. Informationen kan sedan delas med andra; virkesköpare, entrepenörer med flera, som ska jobba i din skog. 

Appen arbetar i offline-läge för att inte påverkas negativt av dålig täckning och för att spara batteritid. Alla ändringar synkas till websystemet med en enkel knapptryckning när du är klar. 

Karttjänst

eSkogs karttjänst, som bygger på marknadens mest kraftfulla GIS-plattform (GIS: Geografiskt InformationsSystem), erbjuder väl utvecklade verktyg för att justera avdelningsgränser och rita in markeringar. Här finns också möjlighet att välja mellan ett 20-tal olika kartor, skikt och flygfoton för olika ändamål.  

Arbeta i offline-läge! Du behöver inte ha täckning för att arbeta i appen.

Lägg löpande in kommentarer med information om till exempel vindfällen, barkborre och annat och knyt dem till kartan. 

Mät avstånd, lägg upp spår och lägg in nya ytor som blir fullt redigerbara när de laddas upp till webbkartan. 

Dela informationen med andra direkt i appen!

I kartverktyget ser du tydligt fastighetsgränser och avdelningar i din skog.

Hämta och uppdatera skogliga grunddata från laserskanning

Uppdatera din skogsbruksplan direkt från laserskanningen. Avdelning för avdelning skickas med ett klick in till Skogliga grunddata och hämtar volym, trädhöjd, stamantal med mera. Systemet tar hänsyn till när skanningen utfördes och räknar upp tillväxten som skett sedan dess automatiskt. 

Är din plan aktuell och håller hög kvalitet, till exempel om en inventering har gjorts manuellt eller med drönare, kan villkor sättas för jämkning av befintliga värden mot de värden som Skogliga grunddata ger.   

Sätt villkor för jämkning eller definiera skiljevärde för uppdatering av värden från Skogliga grunddata. 

En rapport skapas med resultatet av uppdateringen 

Justering av tillväxt

Efter uppdatering av värden från laserskanning kan du justera tillväxttalen om det visar sig att ett bestånd vuxit mer eller mindre än vad boniteten säger. Justering av tillväxttal ger automatiskt även en justering i uttagsprognoser och kassaflödesanalysen.  

Justering av tillväxttal påverkar automatiskt uttagsprognoser och kassaflödesanalys 

Åtgärdsregistrering

Vid utförda åtgärder, som till exempel gallring eller avverkning, ska dessa registreras för att ajourhålla din skogsbruksplan. Vid registrering dras uttagen volym av från beståndet och planen uppdateras. 

Planeringsverktyg i eSkog

Planeringsverktygen är utvecklade för att underlätta för dig som skogsägare att utföra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Verktygen jobbar ihop för att ge dig de bästa förutsättningarna i din planering. 

Åtgärdsplanering

Planeringsverktyget simulerar uttagsvolymer utifrån planerade åtgärder. Ändrar du till exempel gallringskvoten påverkar det diameter och stamvolym på slutavverkningen. Systemet tar hänsyn till stamantal och simulerar ökad tillväxt efter gallring.  

Omloppstider, antal gallringar, gallringsstyrka och gallringskvot påverkar alla rotnettot på beståndet och i verktyget kan du pröva dig fram till vad som ger bäst resultat.  

Rotnettot för samtliga inlagda åtgärder ligger sedan till grund för kassaflödesanalysen. 

eSkogs planeringsverktyg, som är unikt i sitt slag, är ett kraftfullt dynamiskt verktyg som fått erkännande från professorer inom skoglig planering på Svenska Lantbruksuniversitetet (SLU). Man har bekräftat att prognoser på uttagsvolym och sortimentsfördelning med detta verktyg stämmer väl överens med verkligheten. 

Dynamisk gallringsmall

Även gallringsmallen är ett för eSkog unikt och nyskapande verktyg, som inte har någon motsvarighet i andra tjänster på marknaden. Gallringsmallen jobbar ihop med planeringsverktyget och gör det snabbt och enkelt att lägga in rätt åtgärder i rätt tid.  

Två grafer visar tydligt hur och när gallringar bör utföras för att maximera tillväxten. Lägger du till, tar bort eller ändrar utförandet av en gallring, påverkas grundytan på efterkommande åtgärder momentant och du ser snabbt hur slutresultatet påverkas.   

Algoritmer som tar hänsyn till växtsätt och gallringar ger exakta prognoser där skogen växer som i verkligheten!

Graferna i gallringsmallen visar tydligt när det är som mest fördelaktigt att utföra åtgärder.

Planering av gallring och avverkning

I eSkog är det lätt att själv göra en del av avverkningsplanen. Du kan enkelt rita in var avlägg och övergångar ska vara, vilka områden som ska fredas, med mera. Till varje inritat objekt kan en förklarande text läggas till. Du kan sedan dela denna information via appen med skördaren, som sedan kan navigera i kartan och se inlagda markeringar.  

Med ett snabbt klick kan du även anmäla en slutavverkning direkt till Skogsstyrelsen. 

I din digitala skogsbruksplan kan du med ett klick göra en anmälan till skogsstyrelsen om slutavverkning

Ekonomiska prognoser

Kassaflödesanalys

När åtgärder finns inlagda kan en kassaflödesanalys framställas, där intäkter och utgifter presenteras under trettio år framåt. Prognoserna bygger på tillförlitliga modeller för tillväxt och de faktiska åtgärder som har lagts in, snarare än på grova generella antaganden, vilket ger en mer exakt och noggrann prognos. Hur skogen sköts och åtgärder utförs har en direkt inverkan, likväl som uppdatering av beståndsdata.  

En prognos som bygger på faktiska siffror snarare än generella antaganden, ger dig en ökad ekonomisk trygghet och kan också ge dig en bra grund för bättre lånevillkor med lägre ränta hos banken. 

Prisverktyg

Det finns också möjlighet att samla in och jämföra upp till fyra olika prislistor från virkesköpare och entrepenörer och med markeringar i olika färger får du snabbt en överblick över de bästa anbuden. Trädslagsfördelning, sortimentsandel och avverkningskostnad avgör vilken av prislistorna som blir mest fördelaktig för dig.  

Vid efterfrågan på ett visst sortiment, kan flexibla sökningar utföras där resultatet visas i form av träffar på kartan. Samtidigt skapas en tabell med data och en kort sammanställning över de efterfrågade objekten.   

Analyser av skötselalternativ och simulering av skogens utveckling 

eSkog erbjuder analyser av olika skötselalternativ med simuleringsmöjligheter. En parallell testplan kan skapas som visar hur en framtida valbar tidpunkt ser ut med volymer, tillväxt, åldersfördelning, huggningsklasser med mera, om planerade åtgärder utförs. På så vis kan du få en prognos över hur de åtgärder du funderar över kommer att påverka uttagsvolymer och sortiment vid en given tidpunkt. 

Prova eSkog helt gratis i en månad! Vi digitaliserar din plan och du får full tillgång till tjänsten i 30 dagar. Ingen bindningstid, inget krångel.

Svensk eSkog AB

Bäckalyckevägen 22 b

553 13  Jönköping

 

Kundsupport: 

Öppettider: mån-fre 8:00-17:00

Kontakt: info@eskog.se

Telefon: 070-580 21 21

Om eSkog

eSkog.se ägs av Svensk eSkog AB; ett fristående företag utan ägarintresse från industri, sågverk eller skogsägarföreningar. Vår drivkraft och målsättning är att tillhandahålla internetbaserade lösningar som innebär kostnadsbesparingar och effektiviseringar för skogsbranschen som helhet.

Med ett integrerat websystem kan skogsindustrin minska sina IT- och administrativa kostnader. När information blir lättillgänglig, enkelt kan delas och uppdateras ökar samtidigt produktiviteten.

Med en levande skogsbruksplan kan skogsägaren minska kostnaderna samtidigt som planen ger helt nya förutsättningar för ett effektivare skogsbruk.

Med nya och moderna verktyg skapar vi så goda förutsättningar som möjligt till ett effektivt skogsbruk, ur såväl ett skogligt som ekonomiskt och affärsmässigt perspektiv.